فیلامنت PVA

فیلامنت pva با قابلیت حل شدن در آب به عنوان فیلامنت ساپورتگذاری استفاده میشود
Ekad3d-filament-White-pva.jpg